Рачунање површина равних фигура применом одређеног интеграла


[ •   Први део  ]
[ •   Други део  ]
[ •   Тест  ]


Одредити површину ограничену линијама:

Пример 1.


или
Пример 2.


Пример 3.илиили


ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ


Пример 4.

Израчунати површину елипсе


P = 4P1 (погледати решење за површину круга - урађено на часу).


Пример 5.Пример 6.Пример 7.
Нема одмора

Криве другог реда и две функције
Одредити површину ограничену линијама:Пример 8.

У овом примеру би одређивање површине у односу на x осу било компликовано. Површина се може рачунати у односу на y-осу.Променљива x постаје зависна променљива (функција), а променљива y постаје независна променљива.
Површина се одређује помоћу интеграла

                 


Шрафирана површина са слике се може израчунати помоћу интеграла


Пример 9.
Пример 10.

Дата је функција


а) Испитати и графички представити функцију;

б) Наћи површину ограничену луком криве, ординатом максимума и x осом.ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ

Пример 11.
Пример 12.
Пример 13.а) Одредити једначине тангенти криве у тачкама пресека са правом x=2;

б) Наћи површину ограничену тангентама и луком кружнице.


Пример 14.


Решити следеће задатке

1.

Помоћу одређеног интеграла извести образац за рачунање површине елипсе


Израчунати површинe ограниченe линијама

2.


3.